http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม29,527
เปิดเพจ39,160
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

บทเรียนองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินแก้ปัญหายาเสพติด

บ้านดอนม่วง  หมู่ที่ 7 ตำบลหว้านใหญ่  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร

............................................

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์             

ผ่านสำนักงานป้องกันยาเสพติด ให้หมู่บ้าน/ชุมชนนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเรียกพระราชทรัพย์นี้ว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และเรียกชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินว่า “หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน”  กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมความดีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้กว้างขว้าง และเสริมสร้างความคิด ความรู้ การแลกเปลี่ยน การรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหายาเสพติดร่วมถึงสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการดำเนินกิจกรรมตามรอยเบื้องยุคลบาทการพัฒนาให้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นแบบอย่างของการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในและนอกหมู่บ้าน/ชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดโดยการใช้พลังของชุมชนเอง

                   อำเภอหว้านใหญ่  ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน  ๓4  หมู่บ้าน แยกเป็นหมู่บ้านที่ได้รับเงินพระราชทาน จำนวน  3๑  หมู่บ้าน  และหมู่บ้านต้นกล้า จำนวน  3  หมู่บ้าน  ปัจจุบันมีครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกองทุน จำนวน 2,597 ครัวเรือน มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จำนวน  ๓4  คณะ  มีเงินกองทุนทั้งหมด 814,173 บาท และเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๕7 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ ได้จัดเวทีสรุปบทเรียนองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

                   บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่  บรรพบุรุษดั้งเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่บ้าน

ท่าสะโน ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ของ สปป.ลาวในปัจจุบัน ต่อมาท้าวคำสิงห์ ได้ชักชวนบรรดาญาติๆ ข้ามโขงมาตั้งบ้านใหม่ทางทิศใต้ของห้วยชะโนด หรือ ตำบลชะโนด ในปัจจุบัน เมื่อ มีจำนวนประชากรเพิ่ม พื้นที่เดิมคับแคบ ประกอบในปี ๒๔๕๓ เกิดไฟไหม้ บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายไปหลายหลังคาเรือน ราษฎรบางส่วนจึงตัดสินใจไปหาที่อยู่ใหม่  ส่วนหนึ่งอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่บ้านนาสองห้อง ตำบลคำป่าหลาย  บางส่วนไปตั้งถิ่นฐานที่บ้านนาแพงหมู่ที่ ๑๑ ตำบลหว้านใหญ่  ส่วน นายสีโห ใจช่วง,  นายลืม  ใจช่วง, นายดี  ใจช่วง,นายป๋า  ใจช่วง  และนายอ่อนสี  ใจช่วง  ตัดสินใจมาตั้งรกรากที่บ้านดอนม่วงเพราะเห็นว่าเป็นที่นาเดิมของครอบครัวอยู่ก่อนแล้ว  ประกอบกับที่ดินบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำซับไหลผ่านตลอดปี  โดยนายดีอพยพครอบครัวไปตั้งบ้านเรือนทางด้านทิศใต้  เรียกว่านาสี่คาน   ต่อมาเพี้ยนมาเป็นนาสีคาน  และรวมเป็นบ้านดอนม่วง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ ได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านนาสีคาน มาเป็นบ้านดอนม่วง จนถึงปัจจุบันนี้

โดยมีผู้นำการปกครองตามลำดับ   ดังนี้

๑. นายหนู       ใจช่วง

๒. นายทน       ใจช่วง

๓. นายหลอย    ใจช่วง

๔. นายบุญมี     ใจช่วง

๕. นายบุญยงค์  ใจสุข

๖. นายเจริญ     ใจสุข 

7. นายแสงเพชร   ใจช่วง  ซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านคนปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน

         ๑. พื้นที่และลักษณะที่ตั้ง

บ้านดอนม่วงตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอหว้านใหญ่  ระยะทางห่างจากตัวอำเภอ ๒ กิโลเมตร    อยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านใหญ่ ๓ กิโลเมตร  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหาร  ๓๕  กิโลเมตร ลักษณะเป็นถนนลาดยางตลอดสาย มีพื้นที่ทั้งหมด  ๑,๗๕๐  ไร่  แบ่งพื้นที่ได้ดังนี้

                   ๑.๑ ที่อยู่อาศัย                      ๓๐๐    ไร่

                   ๑.๒ ที่สาธารณประโยชน์            ๑๕๐    ไร่

                   ๑.๓ พื้นที่ทำการเกษตร             ๑,๒๓๐  ไร่

อาณาเขต         -  ทิศเหนือ                จด  บ้านหนองผือ         หมู่ที่ ๖           ต.หว้านใหญ่

                   -  ทิศใต้                   จด  บ้านโพธิ์เจริญ        หมู่ที่ ๕           ต.ชะโนด

                    -  ทิศตะวันตก            จด  บ้านโนนสว่าง        หมูที่ ๑๐         ต.หว้านใหญ่

                    -  ทิศตะวันออก          จด  บ้านหว้านน้อย       หมูที่ ๒           ต.หว้านใหญ่

แหล่งน้ำที่สำคัญ  มีดังนี้

                   ๑. ลำห้วยชะโนด ซึ่ง เชื่อมต่อกับบ้านหนองผือและบ้านหว้านน้อย

                   ๒. คลองส่งน้ำ

                   ๓. ฝายน้ำล้นบ้านดอนม่วง

                   ๔. บ่อน้ำซับ (สร้างคำ)

๒. การปกครอง

          บ้านดอนม่วง มีจำนวนราษฎร ทั้งหมด  344  คน แยกเป็นชาย  168  คน  หญิง  166  คน 

มีครัวเรือนทั้งสิ้น   ๑00  ครัวเรือน

แบ่งการปกครองออกเป็นคุ้ม  จำนวน  ๔  คุ้ม  ดังนี้

                   ๑. คุ้มบันเทิงศิลป์                   หัวหน้าคุ้มชื่อ     นายเจริญ  ใจสุข

                   ๒. คุ้มดาวเด่น                       หัวหน้าคุ้มชื่อ     นายคนอง  กุลสุทธิ์

                   ๓. คุ้มทานตะวัน                     หัวหน้าคุ้มชื่อ     นายสีบาน  บางทราย

                   ๔. คุ้มแสงดาว                       หัวหน้าคุ้มชื่อ     นายกล้า  เมืองโคตร

          ๒.๑  อาชีพหลักของราษฎร  คือ ทำนา   อาชีพรอง  คือ เลี้ยงสัตว์  รับจ้างทั่วไป  

อาชีพเสริมปลูกผัก  ค้าขาย

          ๒.๒  ราษฎรนับถือศาสนาพุทธ    มีวัด    ๑ แห่ง คือ วัดบวรพินิจชัย  มีพระจำวัตรจำนวน ๓ รูปด้วยกัน  ชาวบ้านดอนม่วงมีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจชาวบ้านให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  ทุกๆวันซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพระ ๘ ค่ำ  ๑๕ ค่ำ  วันวิสาขบูชา เป็นต้น  ชาวบ้านทั้งผู้สูงอายุ  วัยทำงาน เด็กและเยาวชนจะไปทำบุญตักบาตรร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

          ๒.๓  รายได้เฉลี่ยของราษฎร   44,284   บาท / คน / ปี

การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

                   จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนม่วง โดยมีคณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน  17  คน ดังนี้

  1. นายเจริญ             ใจสุข             ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ
  2. นายสวัสดิ์             เมืองโคตร        รองประธานฯ
  3. นายเตือน             พาลึก             เลขานุการ
  4. นายบุญสนอง         ใจช่วง            ผู้ช่วยเลขานุการ
  5. นายประนม           ใจช่วง            เหรัญญิก
  6. นายเชื้อ               ใจสุข             ผู้ช่วยเหรัญญิก
  7. นายสีบาน             บางทราย         ประชาสัมพันธ์
  8. นางสังวาล            ใจช่วง            ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
  9. นายบุญธรรม         ใจสุข             ปฏิคม

10.นายประไพ            ใจสุข             ผู้ช่วยปฏิคม

          11.นางสาวฐิตา           เมืองโคตร        วิทยากร

          12.นางกลอยใจ           ลันขุนทด         ฝ่ายจัดการความรู้

          13.นางสาวดารา          คำมุงคุณ          ฝ่ายจัดการความรู้

          14.นางไฉน                ใจสุข             ฝ่ายจัดการความรู้

          15.นายนิพนธ์             แข็งแรง           กรรมการ

          16.นายพิทักษ์             ใจสุข             กรรมการ

          17.นายปรารถนา         เมืองโคตร        กรรมการ

และมีผลการดำเนินงานดังนี้       

  1. จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ จำนวน ๑ ครั้ง

                   2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับครัวเรือนในโอกาสต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

                   3. คัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่า โดยใช้วิธีสมัครด้วยตนเองกับวิธีการสรรหา

4. รับสมัครสมาชิกกองทุนเพิ่มทุกเดือน

5. จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็งโดยใช้กระบวนการเวทีประชาคม

6. คัดแยกครัวเรือนปลอดภัย/การรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด 

โดยใช้เวทีประชาคมหมู่บ้านและมติคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด

7. จัดกิจกรรมให้ความรู้โทษของยาเสพติด  เช่น  แจกแผ่นพับ  ใบปลิว เสียงตามสายหอ

กระจายข่าวหมู่บ้าน

8.  ร่วมกับเจ้าหน้าที่คัดกรองและนำผู้เสพยาฯ เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

                   1. คนในชุมชนไม่กล้าแจ้งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดเนื่องจากกลัวความไม่ปลอดภัย หรืออาจเป็นญาติๆกันไม่ยอมรับว่าบุตรหลานเสพยาเสพติด

                                                 2. มีประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจ และเห็นความสำคัญ

                                                    ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น                                               ไม่เข้าร่วมประชุม  ไม่ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนฯ  เป็นต้น

                                                 ๓. คณะกรรมการไม่กล้าใช้เงินกองทุนฯ กลัวผิดระเบียบ

                                                   หรือกลัวเงินกองทุนเหลือน้อย

                                                 ๔. ครัวเรือนในหมู่บ้านไม่กล้าสมัครเป็นสมาชิกองทุนฯ

                                                   เนื่องจากกลัวการตรวจสอบ หรือกลัวไม่มีเวลาเพราะต้องประกอบ                                                                                                                                                     

                                                   อาชีพหาเช้ากินค่ำ

                                                 5. คณะกรรมการกองทุนฯ บางคน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

                   6. กองทุนแม่ของแผ่นดินบางกองทุนมีการจัดทำบัญชีกองทุน ไม่ต่อเนื่อง และไม่มีระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษร

                   7. คณะกรรมการและสมาชิกของกองทุนขาดการพัฒนาศักยภาพ

                   8. เงินกองทุนมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินควรเป็นอย่างไร

                   1. หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดฝึกอบรมคณะกรรมการพร้อมกับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ

                   2. ภาครัฐต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทุนแม่ของแผ่นดินผ่านทางสื่อสารมวลชน เช่น ทีวี  สถานีวิทยุ  เอกสาร  แผ่นพับ  เป็นต้น

                   3. ควรมีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

                   4. ควรมีการระดมเงินสมทบกองทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุน

                   สรุปได้ว่าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนม่วง ที่ผ่านมาพบว่ามีความสำเร็จเป็นอย่างมาก กองทุนฯ มีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง ภายใต้ข้อจำกัดในหลายอย่าง เช่น การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสงเคราะห์คนยากจน  ผู้สูงอายุ และผู้เสียชีวิตในหมู่บ้าน การรับสมัครสมาชิก การปรับเปลี่ยนกรรมการกองทุนฯ  และการจัดหาเงินสมทบกองทุน  การรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน และปัญหาในการดำเนินงานคนในชุมชนไม่กล้าแจ้งรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยาเสพติดเนื่องจากกลัวความไม่ปลอดภัย ไม่ยอมรับมติประชาคมว่าบุตรหลานติดยาเสพติด ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจและเห็นความสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรจัดฝึกอบรมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีศักยภาพ เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งกองทุนฯ และชุมชนต่อไป 

 

 

                  

 

 

 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view