http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม29,551
เปิดเพจ39,185
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com
บุคลากร

บุคลากร

อำเภอหว้านใหญ่ มี ๕ ตำบล มีข้าราชการ ๓ คน ประกอบด้วยพัฒนาการอำเภอ ๑ คน และพัฒนากร ๒ คน ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง รับผิดชอบ......

อ่านต่อ

ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

หลักการสำคัญ 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนชุมชนเป็นเจ้าของ ชุมชนเป็นผู้รับประโยชน์2. ชุมชนมีความสมัครใจในการพัฒนาตนเอง3.เป็นกระบวนการเรียนรู้และการพัฒ......

อ่านต่อ

กชช. 2ค

ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) ข้อมูล กชช.2ค คือ ข้อมูลระดับหมู่บ้านที่แสดงสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระดับการศ......

อ่านต่อ

จปฐ.

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัด......

อ่านต่อ

กองทุนหมู่บ้าน

ความเป็นมา "กองทุนหมู่บ้าน"ไม่ใช่เงิน !"กองทุนหมู่บ้าน"เป็นอะไรที่ใหญ่โต และมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินมากนัก กองทุนนี้ประกอบด้วยทุนที่เป็นคนแต่ละคนทุนทางส......

อ่านต่อ

กลุ่มออมทรัพย์ฯ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสองคอน ประวัติความเป็นมา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสองคอน หมู่ที่ 2 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ก่......

อ่านต่อ

โครงการ กข.คจ.

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ. ) ความเป็นมา ความยากจนของประชาชนชาวชนบทเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกรัฐบาลมุ่งแก้ไขให้หมดไป โดยคณะรัฐมนตรีมีม......

อ่านต่อ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นโยบาย จากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรีในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวการขาด......

อ่านต่อ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

บทเรียนองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินแก้ปัญหายาเสพติด บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ....................

อ่านต่อ

ผู้นำ อช.

ความเป็นมา พ.ศ.2512ครม. มีมติรับหลักการเมื่อวันที่28 มกราคม2512โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.2512ทดลองดำเนินการในจังหวัดสกลนครและกาฬสิ......

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส - ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน - กำหนดแผนประสัมพ......

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ A - Appreciation : ชื่นชม ชื่นชมยินดียอมรับนับถือผู้อื่น B - Brave......

อ่านต่อ

องค์ความรู้ การส่งเสริมการตลาดกลุ่มอาชีพ OTOP อย่างยั่งยืน

แบบบันทึกการจัดการความรู้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดมุกดาหาร ................................................................................ ๑.......

อ่านต่อ

เรื่อง เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ชื่อ – สกุล นางวิไลลักษณ์ แสนจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ บันทึกเมื่อ มิถุนายน 2560 ......

อ่านต่อ

เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ความรู้เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชื่อเจ้าของความรู้ นางสาวกิ่งแก้ว พรมดี ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานพัฒ......

อ่านต่อ

บ้านโคกสวาท

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโคกสวาท เมื่อประมาณ 300 กว่าปี ก่อนหลังจากที่บ้านชะโนด ตั้งได้ประมาณ 6 ปี จากที่มีอยู่ไม่กี่......

อ่านต่อ
บ้านสองคอน ม.2

บ้านสองคอน ม.2

ประวัติบ้านสองคอน หมู่ที่ ๒ ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร บ้านสองคอน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ขึ้นอยู่กับอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม แต่เดิมเ......

อ่านต่อ

TDR ต.บางทรายน้อย

รายงานการพัฒนาตำบล (Tambon Development Report : TDR) ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา ......

อ่านต่อ

VDR บ้านโคกสวาท

รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน Village Development Repot (VDR) บ้านโคกสวาท หมู่ที่ 9 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปข......

อ่านต่อ

VDR บ้านหว้านใหญ่ 2560

บ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1 ตั้งอยู่ ตำบลหว้าน......

อ่านต่อ

VDR บ้านดอนม่วง

รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน Village Development Repot (VDR) บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ส่วนที่ ๑ บริบทของหมู่......

อ่านต่อ

TDR ต.ชะโนด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา ในปี พงศ. 2230 ท้าวคำสิงห์บุตรคนโตของเจ้าเมืองโพนสิม พี่ชายท้าวกินรีผู้สร้างเมืองมุกดาหาร ได้อบยพราษฎร์ 3......

อ่านต่อ

ปราชญ์ด้านหัตถกรรม

ข้อมูลปราชญ์ (ผู้เชี่ยวชาญ/ประสบความสำเร็จในอาชีพ) 1. ชื่อ นายประหยัด นามสกุล พุทโธชนะ 2. วัน/เดือน/ปีเกิด 1 ก.พ. 2501 อายุ 58 ปี 3. ที่อยู่ บ้าน......

อ่านต่อ

ปราชญ์ด้านการเกษตร

ข้อมูลปราชญ์ (ผู้เชี่ยวชาญ/ประสบความสำเร็จในอาชีพ) 1. ชื่อ นายธนกฤต นามสกุล เมืองโคตร 2. วัน/เดือน/ปีเกิด 4 ก.ย. 2505 อายุ 54 ปี 3. ที่อยู่ บ้านเล......

อ่านต่อ

ชุมชนโคกสวาทเกื้อกูล

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี รายงาน ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตำบลป่งขาม อำเภ......

อ่านต่อ

แนวทางการดำเนินโครงการฯ

http://chumchon.cdd.go.th/web57/pr_show.php?id=23...

อ่านต่อ
โครงการแก้จนฯ ผจว.

โครงการแก้จนฯ ผจว.

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๐ ๑. คุณ......

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view