http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,871
เปิดเพจ34,211
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com
พัฒนาหมู่บ้าน ศพพ.

พัฒนาหมู่บ้าน ศพพ.

พัฒนาหมู่บ้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนน รอบๆหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในก...

อ่านต่อ
 
ข่าวพช.หว้านใหญ่

ข่าวพช.หว้านใหญ่

บริหารงานอำเภอ(กบอ.)/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...

อ่านต่อ
ข่าวพช.หว้านใหญ่

ข่าวพช.หว้านใหญ่

่อน แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมช...

อ่านต่อ
 
ร่วมประกวดบ้านสวย เมืองสุข

ร่วมประกวดบ้านสวย เมืองสุข

ารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท. ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะ แก่ค...

อ่านต่อ
อำเภอเคลื่อนที่

อำเภอเคลื่อนที่

มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยนำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop กลุ่มจักสาน...

อ่านต่อ
 
ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

สถานศึกษา เข้าร่วมรับการตรวจติดตามนิเทศ ศป.ปสอ.ของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการด...

อ่านต่อ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ

จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ

การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านนิคมทหารผ่านศึก ม.1 ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ...

อ่านต่อ
 
ร่วมงานแตงร้าน บางทรายน้อย

ร่วมงานแตงร้าน บางทรายน้อย

างทรายน้อยหว้านใหญ่ (งานแตงร้าน) ณ ร.ร.ชุมชนบางทรายน้อย ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใ...

อ่านต่อ
ร่วมเตรียมความพร้อมประกวดบ้านสวย  เมืองสุข

ร่วมเตรียมความพร้อมประกวดบ้านสวย เมืองสุข

าพลาสติก บ้านโคกสวาท เพื่อเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการ/สมาชิกกลุ่มในการเข้าร่วมป...

อ่านต่อ
 
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.บางทรายน้อย

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.บางทรายน้อย

ก้ว พรมดี นว.พช.ปฏิบัติการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางทรา...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

เกลี่ย ข้อร้องเรียนระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน บ้านหว...

อ่านต่อ
 
ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

ตรีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

รสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ...

อ่านต่อ
 
ข่าวพช.หว้านใหญ่

ข่าวพช.หว้านใหญ่

์ประจำอำเภอหว้านใหญ่ ทั้งนี้นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมประชุมตามก...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

รบริหารงานอำเภอ(กบอ.)/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...

อ่านต่อ
 
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

ปรึกษาและสรุปผลการดำเนินงานในกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องป...

อ่านต่อ
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

และติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื...

อ่านต่อ
 
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

ินดี กับท่านกำนัน ยอดเยี่ยม  ประจำปี 2560 นายธนกฤต  เมืองโคตร ณ ศูนย์...

อ่านต่อ
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

จังหวัด นำส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา...

อ่านต่อ
 
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

รที่ถูกต้อง,อบรมภาคทฤษฏีการขอรับใบอนุญาตขับรถและขอต่ออายุใบขออนุญาตขับรถฯ  ...

อ่านต่อ
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

ร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการบริการ  อำเภอเคลื่อนที่ (ประชารัฐ  วัด โ...

อ่านต่อ
 
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

านขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหว้...

อ่านต่อ
ติดตาม ฟื้นฟู กทบ.

ติดตาม ฟื้นฟู กทบ.

าญการและน.ส.ดรุณี ศรีหล้า เจ้าหน้าที่ สทบ.สาขา 8 ร่วมติดตาม สนับสนุน ฟื้นฟู การด...

อ่านต่อ
 
ต้อนรับคณะเมืองไซบุลี

ต้อนรับคณะเมืองไซบุลี

นแผ่นดินเชื่อมสัมพันธ์หว้านใหญ่ -ไซบุลี (wanyai-saibulee 2017) ณ หอประชุมที่ว่าก...

อ่านต่อ
ประชุมประจำเดือน กน./ผญบ.

ประชุมประจำเดือน กน./ผญบ.

าชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ฯลฯ ครั้...

อ่านต่อ
 
ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

่และทีมงาน สนับสนุนกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนเพาะต้นอ่อนทานตะวันงอก บ้านหว้านใหญ่ ม.3 ...

อ่านต่อ
ประชุมพัฒนาการอำเภอ

ประชุมพัฒนาการอำเภอ

ัฒนาการอำเภอ /นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2560 ในการนี้นางวันเพ็ญ รัตน...

อ่านต่อ
 
ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด

ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด

โครงการผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัดทำบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร ประ...

อ่านต่อ
ประชุมประจำเดือน หน.ส่วนราช

ประชุมประจำเดือน หน.ส่วนราช

บริหารงานอำเภอ(กบอ.)/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...

อ่านต่อ
 
อำเภอเคลื่อนที่

อำเภอเคลื่อนที่

ามโครงการพัฒนาการบริการ อำเภอเคลื่อนที่ (ประชารัฐ วัด โรงเรียน ) โดยนำสินค้า OTO...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view