http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,227
เปิดเพจ33,523
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

เรื่อง เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ชื่อ – สกุล             นางวิไลลักษณ์  แสนจันทร์

ตำแหน่ง               นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด                     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่

บันทึกเมื่อ             มิถุนายน  2560

สถานที่                  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร              

จปฐ คือ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัด  ว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ ไม่ต่ำกว่าระดับไหน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวรวมไปถึงหมู่บ้าน ชุมชนอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และเมื่อทราบแล้ว ส่วนใดสามารถแก้ปัญหาได้เองได้  ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนก็ต้องช่วยกันดำเนินการแก้ไข  ส่วนใดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้  ก็ให้ขอรับหารสนับสนุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น (อปท) เช่น อบต. เทศบาล  ส่วนราชการราชการที่เกี่ยวข้อง  ที่จะเข้ามาดำเนินการต่อไป

หลักการของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
                     1. เป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
                     2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการ จปฐ.
                     3. เป็นแนวทางในการคัดเลือกโครงการต่างๆ ของรัฐ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชน

ในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จะต้องมีการเตรียมการโดยการประสานและประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  อาสาสมัครในการจัดเก็บ,  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน, อาสาพัฒนาชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน, เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,  แพทย์,  สารวัตรกำนัน  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในตัวชี้วัดแต่ละข้อ การจัดเก็บ การบันทึก   การประมวลผลข้อมูล  ซึ่งจะต้องให้เสร็จสิ้นตามวัน เวลา ที่กำหนด   ซึ่งได้กำหนดให้อาสาสมัครจัดเก็บ 1 คน ต่อ 20 ครัวเรือน  ระยะเวลาในการจัดเก็บประมาณ 1 เดือน โดยแต่ละหมู่บ้าน ให้มีหัวหน้าทีม 1 คน  มีชื่อ – นามสกุล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ที่ สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา เมื่อกรอกแบบสอบถามเสร็จแล้ว  ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ  และบันทึกข้อมูล  ในระหว่างการบันทึกข้อมูลจะพบปัญหาต่าง ๆ มากมาย  เช่น  โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ ปัญหาเกี่ยวกับ ข้อมูลครัวเรือนที่บันทึกก่อนหน้านั้นหายไป  ปัญหาการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน  คนในครัวเรือนไม่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง  ฯลฯ  จะต้องคอยติดตามและให้คำแนะนำแก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อคอยช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

บันทึกขุมความรู้

                                1.  ศึกษาแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน   แบบสอบถาม  /โปรแกรมการบันทึกข้อมูล

                                2.  ประสาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมชี้แจง , การจัดเก็บ และบันทึกข้อมูล

                                3. ประชุมชี้แจงแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล   อธิบาย สร้างความรู้ความเข้าใจในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้

                                4.  รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวบรวมส่งบันทึก

                                5.  ศึกษาโปรแกรมบันทึกข้อมูล

                                6.  บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.เป็นภาพรวมของหมู่บ้านและตำบล

                                5.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว ต้องผ่านการรับรองจากคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูลฯระดับอำเภอ

แก่นความรู้

 1.  มีการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน
 2. จัดอบรมคณะทำงานโดยเน้นระดับหมู่บ้าน
 3.  ให้ความสำคัญและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บันทึกข้อมูล
 4. มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล 
 5. ติดตามให้การช่วยเหลือมิใช่การสั่งการโดยอ้างหนังสือ  หรือคำสั่งฯ
 6. การเร่งรัดการจัดเก็บอย่างใกล้ชิด
 7. การนำข้อมูลกลับไปตรวจสอบความถูกต้อง
 8. การสนับสนุนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ในการทำงาน

1) การวางแผนในการทำงาน
2) การประสานงานภาคีการพัฒนา
3) การติดต่อสื่อสาร รับทราบข้อมูล
4) ปรึกษาหารือ รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาและทีมงาน
5) สรุปผลการดำเนินงาน

กฎระเบียบ/แนวคิด/ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

 1. คู่มือการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
 2. คู่มือการใช้โปรแกรมข้อมูล จปฐ.
 3. กระบวนการทำงานพัฒนาชุมชน
 4. การทำงานเป็นทีม
view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view