http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม29,529
เปิดเพจ39,162
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่

A - Appreciation : ชื่นชม ชื่นชมยินดียอมรับนับถือผู้อื่น

B - Bravery : กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่ออันตราย

C - Creativity : สร้างสรรค์ ประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่

D - Discovery : ใฝ่รู้ การค้นหา การค้นพบข่าวสารความรู้

E - Empathy : เข้าใจการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด

F - Facilitation : เอื้ออำนวยความสะดวกให้ผู้อื่น

S – Simplify : ทำให้ง่ายขึ้น ทำให้เข้าใจง่าย ทำให้ชัดเจน

P - Practical : ความจริงเกี่ยวกับการกระทำตามความเป็นจริง

การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับรู้ เข้าใจ และนำค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view