http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม29,541
เปิดเพจ39,174
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

โครงการแก้จนฯ ผจว.

โครงการแก้จนฯ ผจว.

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร  ปี ๒๕๖๐

๑. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขหลัก ของครัวเรือนเป้าหมาย

      ๑)  เป็นครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง) ปี ๒๕๕๘  หรือเป็นครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนรุนแรงตามเหตุสภาพปัญหา

      ๒)  เป็นครัวเรือนที่ผ่านความเห็นชอบจากเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (มีการประชุมร่วมกัน

ระหว่างกรรมการหมู่บ้าน/กรรมการชุมชน/และชุดปฏิบัติการตำบล โดยความเห็นชอบของอำเภอ)

๒. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ครัวเรือนเป้าหมายในแต่ละด้าน

         ๒.๑ ด้านยารักษาโรค

               ๑)  เป็นครัวเรือนที่ประสบปัญหาด้านความเจ็บป่วย พิการ อนาถา โดยไม่มีผู้อุปการะช่วยเหลือ 
และยังไม่มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการบำบัดรักษา

               ๒)  เจ็บป่วยไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการด้านสาธารณสุข

               ๓)  เจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ในจังหวัดมุกดาหาร จำเป็นต้องส่งต่อในระบบทุติยภูมิ/ตติยภูมิ หรือโรงพยาบาล/สถาบัน ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

               ๔)  พิการที่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาความพิการด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพจิต เป็นปัญหาทางสังคม

        ๒.๒ ด้านอาหาร

               ๑)  มีปัญหาเรื่องอาชีพ รายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงชีพ ก่อให้เกิดรายได้น้อย หรือมีอาชีพที่ไม่มั่นคง

                ๒)  คนในครัวเรือนต้องมีศักยภาพ มีทักษะ และมีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างอาชีพ/รายได้

                ๓)  มีคนในครัวเรือนที่อยู่ในวัยแรงงาน

                ๔)  ขาดแคลนวัสดุ เครื่องมือ ปัจจัยการผลิต การประกอบอาชีพ

         ๒.๓ ด้านเครื่องนุ่งห่ม

               ๑)  เป็นครัวเรือนที่ประสบปัญหาความยากไร้ ขาดแคลนสิ่งอุปโภคจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต

               ๒)  เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน มีความเดือดร้อน ยากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา และประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้องแก้ไขโดยทันที เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางสังคม

               ๓)  เป็นครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพราะหัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต  ทอดทิ้ง  สาบสูญ  หรือต้องโทษจำคุก  เจ็บป่วยรุนแรง หรือพิการ จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ไม่มีทรัพย์ สิ่งของ หรือรายได้เพื่อเลี้ยงชีพ และไม่มีผู้ให้พึ่งพาอาศัย

          ๒.๔ ด้านที่อยู่อาศัย

               ๑)  มีปัญหาเรื่องบ้านไม่มั่นคง มีสภาพทรุดโทรมไม่ได้มาตรฐาน และไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

               ๒)  อยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก ฯลฯ) หรืออาศัยอยู่ร่วมกันในครัวเรือนนั้น ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป

               ๓)  มีที่ดินเป็นของตนเองหรือเป็นของญาติพี่น้องที่ยินยอมให้สร้างที่อยู่อาศัย หรือมีผู้อุทิศให้สำหรับสร้างที่อยู่อาศัย

               ๔)  เป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต  ไม่เล่นการพนัน  ไม่ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด                     


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view