http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,892
เปิดเพจ34,232
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

ชุมชนโคกสวาทเกื้อกูล

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล  เพิ่มพูนน้ำใจ  สร้างวิถีไทยสามัคคี

รายงาน  ครั้งที่ 2 ณ  วันที่ 15  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

ตำบลป่งขาม  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร

  1. การจัดกิจกรรมเกื้อกูล  ในพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการแล้ว  ดังนี้

1.1  ลงแขก       จำนวน .........-............ ครั้ง คิดเป็นมูลค่า.............................บาท

1.2  ลงคลอง      จำนวน ..........-............. ครั้ง         คิดเป็นมูลค่า.............................บาท

1.3  ถนนสวย     จำนวน ...........1........... ครั้ง         คิดเป็นมูลค่า........20,000..........บาท

1.4  หน้าบ้านน่ามอง       จำนวน ......2...... ครั้ง      มีจำนวนครัวเรือนเข้าร่วม.......216......ครัวเรือน

1.5  แยกขยะ               จำนวน .......-...... ครั้ง      มีจำนวนครัวเรือนเข้าร่วม...................ครัวเรือน

1.6  ครัวชุมชน              จำนวน ......-....... ครั้ง      มีจำนวนครัวเรือนเข้าร่วม...................ครัวเรือน

2. กรณีมีพื้นที่ชุมชนเกื้อกูลเป้าหมาย

      2.1 ชุมชนเกื้อกูลเป้าหมาย ชื่อบ้าน/ชุมชน โคกสวาท    หมู่ที่ 9   ตำบลป่งขาม

      2.2 ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเกื้อกูลแล้ว  ดังนี้

               1) ลงแขก............-.............ครั้ง  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม................. คน คิดเป็นมูลค่า.......................บาท

               2) ลงคลอง...........-..............ครั้ง  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม................. คน คิดเป็นมูลค่า.......................บาท

               3) ถนนสวย..........1..............ครั้ง  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม......216.... คน คิดเป็นมูลค่า.......................บาท

               4) หน้าบ้านน่ามอง..........216...........ครัวเรือน

               5) แยกขยะ...........-..............ครัวเรือน

               6) ครัวชุมชน..........120...............ครัวเรือน

      2.3 งบประมาณดำเนินการ

               1) ชุมชนดำเนินการเองทั้งหมด  จำนวน...........-................. บาท

               แหล่งเงินทุนของชุมชน (ระบุ)........................................................

               2) ชุมชนได้รับการสนับสนุน

  • หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ /สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่  จำนวน .....3,000... บาท
  • หน่วยงานภาคเอกชน..........-................จำนวน......................  บาท
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน ..........3,000..............  บาท

ภายถ่ายกิจกรรมโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล  เพิ่มพูนน้ำใจ  สร้างวิถีไทยสามัคคี

บ้านโคกสวาท  หมู่ที่ 9  ตำบลป่งขาม  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร


view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view