http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,869
เปิดเพจ34,209
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

             -  ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

            -  กำหนดแผนประสัมพันธ์ ช่องทาง ระบบ OA เครือข่ายออนไลน์ บอรด์นิทรรศการเคลื่อนที่ ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ และจุลสารประชาสัมพันธ์

            -  พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง/ระบบควบคุมภายใน จัดทำทะเบียนพัสดุ ทะเบียนผู้รับบริการ วางแผนปฏิบัติงานประจำเดือน วางแผนปฏิบัติงานรายสัปดาห์ และรายงานผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผยข้อมูล

            -จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารพัฒนาชุมชน    

            - ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

            - กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านข้อมูลสารสนเทศ บริการประชาชนให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐ นาที/คน

มิติที่ ๓ ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

           - จัดทำเนียบผู้นำพัฒนาชุมชนภาคประชาชน

           - ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนครบวงจร

           - ศูนย์ปฏิบัติงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับอำเภอ เช่น  กทบ. องค์กรสตรี กข.คจ. ผู้นำ อช. เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ

มิติที่ ๔ ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ

           -  ติดป้ายจริยธรรมจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนไว้ในสำนักงาน

          - ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

          - กิจกรรมทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรม

มิติที่ ๕ ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน(กิจกรรม ๕ส)

          - ปรับปรุงสำนักงาน 

         - จัดระบบแฟ้ม 

         - จัดทำความสะอาดสำนักงานและบนโต๊ะทำงาน โดยวางสิ่งของให้เป็นระเบียบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการทุกวันหลักเลิกงาน

view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view