http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,847
เปิดเพจ34,187
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

กลุ่มออมทรัพย์ฯ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสองคอน

ประวัติความเป็นมา

        กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสองคอน หมู่ที่ 2  ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม  2554  มีสมาชิกก่อตั้งจำนวน 110 คน ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน

130 คน  เงินสัจจะสะสมรวมทั้งสิ้น  193,586  บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) โดยมีการเก็บเงินสัจจะทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน และนำเงินฝากธนาคาร และปล่อยให้สมาชิกกู้ไปลงทุนในการประกอบอาชีพ เมื่อครบสัญญาสมาชิกส่งเงินคืนตามสัญญา  ไม่มีหนี้ค้าง  นอกจากนี้แล้ว สมาชิกกลุ่มฯ เมื่อสิ้นปี คณะกรรมการได้จัดสรรผลกำไรให้แก่สมาชิกในรูปของเงินปันผล  และมีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและชุมชน  ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 คณะ 

คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย

  นายเกียงศักดิ์        ว่องไว

   นายวุฒิไกร          ว่องไว

   นายณรงค์           มะลิยัติ

คณะกรรมการเงินกู้

   นายณรงค์           มะลิยัติ

   นายพงศธร          ว่องไว

   นายวุฒิไกร          ว่องไว

คณะกรรมการตรวจสอบ

    นางบุหลัน            นกเผือก

    นายอุดร             เทียนวรรณ

    นางปนัดดา          ศรีหาวงค์

คณะกรรมการส่งเสริม

    นางสุดใจ            ว่องไว

    นางสมเฉลา          สมนาแซง

    นางทองใบ           มีดี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

        1. ฝึกอบรมการเป็นวิทยากรแก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสองคอน

        2. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีระบบอิเลคทรอนิกส์แก่คณะกรรมการฯ

จุดเด่นของการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสองคอน 

1. ยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  โดยมีการประชุมกันทุกเดือน  ยึดระเบียบของกลุ่มในการบริหารงาน
2. มีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและชุมชนได้อย่างทั่วถึง

3. ผู้นำมีศักยภาพในการบริหารจัดการ

4. บริบทของคนในชุมชนมีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส  ซึ่งผู้อาวุโสของหมู่บ้านจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้นำชุมชนในทุกเรื่อง

5. มีการบูรณาการกองทุนต่างๆ ที่อยู่ในชุมชนทุกกองทุน เช่น  ร้านค้า SML,กองทุนหมู่บ้าน,กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) , กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ฯลฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียว

6. เป็นกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่พัฒนาสู่ระดับมาตรฐาน (SMART  Saving Group)

 

view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view