http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,828
เปิดเพจ34,168
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

ผู้นำ อช.
ความเป็นมา
      พ.ศ. 2512  ครม. มีมติรับหลักการเมื่อวันที่  28  มกราคม  2512  โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
      พ.ศ. 2512  ทดลองดำเนินการในจังหวัดสกลนครและกาฬสินธุ์  รวม  100  คน
      พ.ศ. 2515  ขยายการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนออกไปทุกจังหวัด  (70  จังหวัดในขณะนั้น)
      พ.ศ. 2519  ขยายการดำเนินงานออกไปทุกตำบลที่เปิดเขตพัฒนา
      พ.ศ. 2525  ให้คัดเลือกอาสาพัฒนาชุมชนที่เป็นสตรีเพิ่มขึ้น  หมู่ละ  1  คน  รวมเป็น อช. หมู่บ้านละ  2  คน  ครบทุกหมู่บ้าน
                      ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมอาสาพัฒนาชุมชน  และจัดตั้งสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย  จดทะเบียนเมื่อวันที่  30  กันยายน  2542  ที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชุมชน  ตำบลสาริกา  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
      พ.ศ. 2547  ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
                      เพิ่มจำนวน อช. หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 4 คน  และ ผู้นำ อช. ตำบลละ 2 คน โดยคำนึงถึงสัดส่วนชายหญิง  ใกล้เคียงกัน  โดยผู้นำชุมชนได้รับค่าตอบแทนปีละ  4  งวด  (รอบไตรมาส)  งวดละ  500  บาท/คน  

ภารกิจตามนโยบายที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
      1.  งานด้านเศรษฐกิจ
      2.  งานด้านสังคม
      3.  งานด้านสิ่งแวดล้อม

สิทธิและหน้าที่ของ อช. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      -กระตุ้นให้องค์กรประชาชนรู้สภาพปัญหาของหมู่บ้าน  และสามารถวางแผนและแก้ปัญหาได้เอง  รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง  และเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาหมู่บ้านของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      -ริเริ่มและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา  โดยเป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน  กลุ่มสตรี  กลุ่มอาสาสมัคร  ตลอดจนองค์กรประชาชน  และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  
      -ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
      -เป็นผู้ประสานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชนหรือองค์กรอื่นๆ
      -ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เวทีประชาคม  คณะกรรมการหมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบล  หรือทางราชการมอบหมาย

สิทธิและหน้าที่ของผู้นำ อช. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      -มีหน้าที่เช่นเดียวกับ อช. และ
      -เป็นผู้ประสานวานระหว่าง อช. ในตำบล
      -เป็นผู้แทนของ อช. ในกิจกรรมต่างๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

ทะเบียนรายชื่อผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปี 2558 - 2561
อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร
ที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 นายสมจิตร  พิลารัตน์ 54 6 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่  มุกดาหาร
2 นางรัตนาภรณ์  เทพรัตน์ 31 1 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่   มุกดาหาร
3 นายจิตตา  อนันต์  1/3 9 ป่งขาม หว้านใหญ่   มุกดาหาร
4 นางไอลดา  ศรีลาศักดิ์ 33 1 ป่งขาม หว้านใหญ่   มุกดาหาร
5 นายประสิทธิ  คนตรง 38 9 บางทรายน้อย หว้านใหญ่   มุกดาหาร
6 นางมูลรัตน์  เผ่าพันธุ์ 129 3 บางทรายน้อย หว้านใหญ่   มุกดาหาร
7 นายชัยวัฒน์  ณรงค์ศรี 109 3 ชะโนด หว้านใหญ่   มุกดาหาร
8 นางเครือวรรณ์  ใจสุข 102 1 ชะโนด หว้านใหญ่   มุกดาหาร
9 นายพาชัย  แสงงาม 10 1 ดงหมู หว้านใหญ่   มุกดาหาร
10 นางสาวนิตยา  ชูอารมณ์ 77 1 ดงหมู หว้านใหญ่   มุกดาหาร
             
view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view