http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,832
เปิดเพจ34,172
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ความรู้เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ชื่อเจ้าของความรู้  นางสาวกิ่งแก้ว  พรมดี                                                         

ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ      สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่                                                    

แก้ปัญหาเกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน

เหตุการณ์เกิดขึ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๖๐

          กองทุนแม่ของแผ่นดิน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จากเงินพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยที่วีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน จึงเป็นจุดกำเนิดของโครงการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” สำนักงาน ป.ป.ส.จึงนำพระราชทรัพย์มาสมทบกับงบประมาณของ ป.ป.ส.จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อมอบเป็นเงินกองทุนให้กับหมู่บ้านเป็นเงินประเดิมเริ่มต้นกองทุนละ ๘,๐๐๐ บาท โดยมีพิธีพระราชทานเงินกองทุนแม่ครั้งแรกในปี ๒๕๔๗ และมีดำเนินงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแต่บางหมู่บ้านยังไม่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเท่าทีควรเงินกองทุนยังไม่โตขึ้นและไม่นำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ จึงได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ ของรัฐบาลและนโยบายด้านยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตามกระบวนการ ๑๐ ขั้นตอน ดังนี้

          กระบวนการที่ ๑ ทำความเข้าใจโครงการทุกครัวเรือน ให้ผู้นำหมู่บ้านนัดประชุมชาวบ้านหรือวันประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยประสานงานกับภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้าร่วมกิจกรรมโดยแบ่งเรื่องที่จะพูดกันเช่น ปลัดอำเภอรับผิดชอบประสานงานตำบล,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบล,ทหารในพื้นที่,ผู้อำนวยการโรงเรียน,ครู กศน.ตำบล

          กระบวนการที่ ๒-๓ รับสมัครคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน หลังจากที่ได้มีการประชุมชี้แจงทบทวนทำความเข้าใจแล้ว ให้เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยให้สมัครได้ในระยะเริ่มแรก ๑ เดือน ก่อนและนำเข้าแจ้งที่ประชุมประจำเดือนต่อไปเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการโดยยึดหลักตามความสมัครใจและแบ่งความรับผิดชอบให้คณะกรรมการดูแลสมาชิก ๓-๔ ครัวเรือนโดยให้มีคณะกรรมการอยู่กระจายทุกคุ้มตามสัดส่วนของสมาชิก และเปิดรับสมัครสมาชิกในวันประชุมประจำเดือนทุกเดือนโดยความสมัครใจไม่บังคับถ้ามีสมาชิกเกินจำนวนความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเพิ่มได้ตามจำนวนสมาชิก

          กระบวนการที่ ๔ จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง จัดมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อยกร่างกฎกติกาของหมู่บ้าน เช่น การรับสมัครสมาชิก คุณสมบัติของสมาชิก คุณสมบัติของคณะกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ การใช้เงินกองทุนฯ กฎเหล็ก สวัสดิการของสมาชิก เช่นผู้ที่เป็นสมาชิกที่มีความเดือดร้อนเรื่องเงินในการจัดกิจกรรมงานบุญ(งานบวช,แต่งงาน,งานศพ)ของบ้านสมาชิกสามารถยืมเงินกองทุนแม่ของหมู่บ้านไปใช้ก่อนได้และเมื่อเสร็จงานแล้วจึงนำเงินมาคืน หรืองานที่เป็นงานสาธารณะเช่นงานวัด,งานโรงเรียน ,งานประเพณีท้องถิ่นของหมู่บ้านก็สามารถยืมเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมก่อนได้ โดยนำเข้าที่ประชุมสมาชิกประจำเดือนถ้าสมาชิกขอให้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ใช้ระเบียบตามที่สมาชิกเห็นชอบ และติดประกาศให้สมาชิกทราบในที่สาธารณะ

          กระบวนการที่ ๕ ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อยาเสพติด ให้คณะกรรมการและสมาชิกสับเปลี่ยนกันเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด และนำเข้าไปเผยแพร่ในการประชุมประจำเดือน/แจ้งสถานการณ์ยาเสพติดของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอให้ที่ประชุมทราบเป็นประจำทุกเดือน

          กระบวนการที่ ๖ จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วควรจัดให้มีการบริจาคเงินของสมาชิกเป็นประจำโดยความสมัครใจ (ทุนศรัทธา) เช่นในวันประชุมประจำเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า ๑ บาท สำหรับหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินอาจจะรับบริจาคหรือจัดตั้งกองผ้าป่าสบทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและเปิดสมุดบัญชีธนาคารไว้ก่อน

          กระบวนการที่ ๗ ประชาคมคัดแยกด้วยสันติวิธี ควรจะกำหนดไว้ในระเบียบของหมู่บ้านว่าเราจะจัดประชาคมคัดแยกครัวเรือนติดยาติดกันเพื่อตรวจสอบครัวเรือนที่สมัครเป็นสมาชิก ปีละ กี่ครั้ง เช่นสามเดือนครั้ง โดยให้จัดเวทีประชาคมให้มีการเขียนชื่อผู้ติดยาในคูหา ละนำไปใส่กล่องต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยก่อนจะเขียนชื่อให้สมาชิกทุกคนกล่าวคำปฏิญาณและสัญญาว่าจะไม่ใส่ร้ายใคร และเลือกตัวแทนจากที่ประชุมเป็นผู้อ่านรายชื่อในกล่อง และเผาทิ้ง

          กระบวนการที่ ๘ จัดกิจกรรมร่วมกินของสมาชิก จากการคัดเลือกคณะกรรมการแล้วควรจะจัดประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือนและร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและการจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุม ซึ่งจะมีแผนรายปี และแผนรายเดือน แผนรายปี กำหนดการดำเนินงานของคณะการและกิจกรรมของกองทุนเป็นรายปี ส่วนแผนรายเดือนอาจจะทำเพื่อมีการจัดกิจกรรมพิเศษของกองทุนแม่ของแผ่นดิน เช่นการจัดตั้งผ้าป่ากองทุนแม่เพื่อกิจกรรมพิเศษ การปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน การปลูกข้าวหรือปลูกพืชไร่ในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านเพื่อนำเงินเข้าสมทบกองทุนแม่ (ทุนแห่งปัญญา) การเยี่ยมครอบครัวที่ติดยาเสพติดเพื่อให้กำลังใจและหาแนวทางการพัฒนาครอบครัวติดยาให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จัดกิจกรรมการออกกำลังการโดยจัดหาอุปกรณ์การเล่นกีฬาสำหรับเด็ก,วัยรุ่นและผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย และจัดกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง, จัดให้มีการอยู่เวรยามของหมู่บ้านอย่างเป็นประจำ โดยให้คณะกรรมการและสมาชิกสับเปลี่ยนกันอยู่เวรยามอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ฯลฯ

          กระบวนการที่ ๙ รับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด ถ้าหมู่บ้านได้มีการจัดประชาคมคัดแยกครัวเรือนแล้ว ควรจะกำหนดไว้ด้วยว่า ๑ ปี หลังจากที่มีการจัดประชาคมคัดแยกครัวเรือนครบ ๔ ครั้งแล้ว จะมอบธงให้กับครัวเรือนที่ได้รับการรับรองจากเวทีประชาคมเป็นประจำทุกปี

          กระบวนการที่ ๑๐ รักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง ถ้าหมู่บ้านใดดำเนินการตามกระบวนการครบทุกขั้นตอนและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะรักษาสถานะของหมู่บ้านให้เข้มแข็งปลอดยาเสพติดได้

          การที่จะขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินได้จะต้องติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด หมั่นสอบถานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค เป็นที่ปรึกษาให้คณะกรรมการได้ตลอด และเข้าร่วมกิจกรรมกับหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการและสมาชิกในหมู่บ้าน

 

................................................................................................

view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view